Начало - Текущи проекти

14.12.2013 г.
Обявление за обществена поръчка

Документация

Указания за участие

Методика за оценка на офертите

Приложение 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие

Приложение 2: Оферта

Приложение 3: Административни сведения

Приложение 4: ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение 5: ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение 6: ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Приложение 7: Списък на основните договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години

Приложение 8: Списък на експертите

Приложение 9: Автобиография

Приложение 10: Декларация за техническо оборудване

Приложение 11: Декларация по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда

Приложение 12: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение 13: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Приложение 14: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка

Приложение 15: Техническо предложение

Приложение 16: Ценово предложение

Приложение 17: Проект на договор

Приложение 1

Решение

Становища

Задание

powered by Suzara design studio