Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002855

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново””, вх.№DIR-510211621-650 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Реф. № BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.06.2012 г.Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Публична покана;
Техническо задание;
Указания към участниците;
Образци на Приложенията;