Начало - Текущи проекти

30.08.2013 г.
Документация

Публична покана

Технически спецификации

Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Условия и указания за участие

Образци:

Образец №1 - Административни и юридически сведения

Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3 - Ценово предложение

Образец № 4 - Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите за настоящата обществена поръчка

Образец № 5 - Декларация – списък на ключовите експерти с необходимите квалификация и опит за ефективно изпълнение на обществената поръчка

Образец № 6 - Професионална автобиография

Образец № 7 - Декларация за съгласие за участие като ключов експерт

powered by Suzara design studio