Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006137 С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционeн проект – ПУП-ПРЗ на разширяване на съществуващия гробищен парк в гр. Малко Търново в имот с идентификатор 46663.501.1481

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 18.09.2012 г.Документация

Публична покана

Указания към участниците

Техническо задание

Образци:

Образец № 1 - Оферта
Образец № 2 - Техническо предложение
Образец № 3 - Ценово предложение
Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП
Образец № 5 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП
Образец № 6 - Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение
Образец № 7 - Декларация за подизпълнители
Образец № 8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител
Образец № 9 - Административни сведения за участника
Образец № 10 - Списък-декларация на ключовите експерти
Образец № 11 - Автобиография
Образец № 12 - Декларация за съгласие за участие в екипа
Образец № 13 - Декларация за посещение на обекта на място