Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9001655

С ПРЕДМЕТ: “Извършване на архитектурно заснемане и изработване на комплексен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване и оборудване на съществуваща сграда в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”, в обхват и обем определен от техническо задание, в рамките на кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали». Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 17.05.2012 г.

Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Публична покана;
Техническо задание за проектиране;
Указания към участниците;
Образец №1 - Оферта;
Образец №2- Техническо предложение;
Образец №3- Ценово предложение;
Образец №4- Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
Образец №5- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
Образец №6 - Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение;
Образец №7 - Декларация за подизпълнители;
Обрaзец №8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Обрaзец №9 - Административни сведения за участника;
Образец №10 - Списък – декларация на ключовите експерти;
Образец №11- Автобиография;
Обрaзец №12 - Декларация за съгласие за участие в екипа