Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002626

С ПРЕДМЕТ: “Организиране и провеждане на мерки за информация и публичност по проект: „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко”- дейност по сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/040 между Община Малко Търново и МРРБ, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 “ Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 15.06.2012 г.Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Публична покана;
Техническо задание;
Указания към участниците;
Образец №1 - Оферта;
Образец №2- Техническо предложение;
Образец №3- Ценово предложение;
Образец №4- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;
Образец №5- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
Образец №6 - Декларация – Списък на договорите съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП .
Образец №7 - Декларация за подизпълнители;
Обрaзец №8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Обрaзец №9 - Административни сведения за участника;